Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 5,6 g sắt tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu được (ở đktc):

Câu 209874: Cho 5,6 g sắt tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu được (ở đktc):

A. 1,12 lít    

B. 2,24 lít   

C. 11,2 lít         

D. 22,4 lít

Câu hỏi : 209874

Phương pháp giải:

Đổi số mol Fe, viết phương trình hóa học xảy ra


Tính toán mol H2 theo mol Fe

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{Fe}} = 0,1(mol)\)

  Phương trình hóa học: \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: 

  \(\eqalign{ & {n_{{H_2}}} = {n_{Fe}} = 0,1(mol) \cr & \Rightarrow {V_{{H_2}}} = 0,1 \cdot 22,4 = 2,24(l) \cr} \)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com