Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoà tan 12,1 g hỗn hợp bột kim loại Zn và Fe cần 400ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng hỗn hợp muối thu được sau phản ứng là:

Câu 209875: Hoà tan 12,1 g hỗn hợp bột kim loại Zn và Fe cần 400ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng hỗn hợp muối thu được sau phản ứng là:

A. 26,3 g 

B. 40,5 g

C. 19,2 g     

D. 22,8 g

Câu hỏi : 209875

Phương pháp giải:

- Có thể giải theo cách tính toán theo phương trình phản ứng hóa học


- Hoặc áp dụng biểu thức mmuối = mkim loại + mgốc axit tạo muối

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{HCl}} = 0,4(mol)\)

  Cách 1: Phương trình hóa học

  \(\eqalign{ & Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \cr & \;x\;\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,\,2x\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\left( {mol} \right) \cr} \) 

  \(\eqalign{ & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \cr & \;y\;\;\;\;\;\;\;2y\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,\,\,y\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;y\;\;\;\;\;\;\;\;\;\left( {mol} \right) \cr} \)

  Theo bài ra ta có hệ phương trình

  \(\left\{ \matrix{ 65x + 56y = 12,1 \hfill \cr 2x + 2y = 0,4 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{ x = 0,1(mol) \hfill \cr y = 0,1(mol) \hfill \cr} \right.\)

  mmuối \( = {m_{ZnC{l_2}}} + {m_{FeC{l_2}}} = 0,1 \cdot 136 + 0,1 \cdot 127 = 26,3(gam)\)

  Cách 2: mmuối = mkim loại + mCl (tạo muối) $$ = 12,1 + 0,4 \cdot 35,5 = 26,3gam\)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com