Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M. Thành phần phần trăm theo khối lượng hai oxit trên lần lượt là:

Câu 209877: Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M. Thành phần phần trăm theo khối lượng hai oxit trên lần lượt là:

A. 33,06% và 66,94% 

B. 66,94% và 33,06%

C. 33,47% và 66,53%  

D. 66,53% và 33,47%

Câu hỏi : 209877

Phương pháp giải:

Đổi số mol HCl


Viết phương trình hóa học xảy ra


Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình với x, y là số mol của CuO và ZnO


Phương trình với khối lượng hỗn hợp


Phương trình với số mol HCl


=> x, y =?

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   \({n_{HCl}} = 0,3(mol)\)

  Phương trình hóa học

  \(\eqalign{ & CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O \cr & \;x\;\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,2x\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\left( {mol} \right) \cr} \)

  \(\eqalign{ & ZnO + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}O \cr & \;y\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\,2y\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\left( {mol} \right) \cr} \)

  Theo bài ra ta có hệ phương trình 

  \(\left\{ \matrix{ 80x + 81y = 12,1 \hfill \cr 2x + 2y = 0,3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{ x = 0,05(mol) \hfill \cr y = 0,1(mol) \hfill \cr} \right.\)

  \(\eqalign{ & \% {m_{CuO}} = {{{m_{CuO}}} \over {{m_{hh}}}} \cdot 100\% = {{0,05 \cdot 80} \over {12,1}} \cdot 100\% = 33,06\% \cr & \Rightarrow \% {m_{ZnO}} = 100\% - 32,36\% = 66,94\% \cr} \)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com