Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong C, phương trình \({z^3} + 1 = 0\) có nghiệm là:

Câu 210098: Trong C, phương trình \({z^3} + 1 = 0\) có nghiệm là:

A. \( - 1\)

B. \( - 1;\dfrac{{1 \pm i\sqrt 3 }}{2}\)

C. \( - 1;\dfrac{{5 \pm i\sqrt 3 }}{4}\)

D. \( - 1;\dfrac{{2 \pm i\sqrt 3 }}{2}\)

Câu hỏi : 210098
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{z^3} + 1 = 0 \Leftrightarrow \left( {z + 1} \right)\left( {{z^2} - z + 1} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}z + 1 = 0\\{z^2} - z + 1 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}z = - 1\\{z^2} - z + 1 = 0\end{array} \right.\end{array}\)

  +) Phương trình: \(z^2 – z + 1 = 0\) có \( \Delta = 1 – 4 = -3 = 3i^2\)

                          \( \Rightarrow z = \dfrac{{1 + i\sqrt 3 }}{2};z = \dfrac{{1 - i\sqrt 3 }}{2}\)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là: \(\left\{ { - 1;\dfrac{{1 + i\sqrt 3 }}{2};\dfrac{{1 - i\sqrt 3 }}{2}} \right\}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com