Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Loại phản ứng nào sau đây luôn là phản ứng oxi hóa – khử?

Câu 210211: Loại phản ứng nào sau đây luôn là phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp     

B. Phản ứng phân hủy

C. Phản ứng thế   

D. Phản ứng trung hòa

Câu hỏi : 210211
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học kết hợp 2 hay nhiều chất khác nhau tạo thành một chất

  Ví dụ:  \(\mathop C\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _2} + \mathop {Ca}\limits^{ + 2} \mathop O\limits^{ - 2}  \to \mathop {Ca}\limits^{ + 2} \mathop C\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _3}\)(không phải là phản ứng oxi hóa – khử)

  -Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học từ một chất tạo ra nhiều chất khác nhau

  Ví dụ:  

  \(\mathop {Ca}\limits^{ + 2} \mathop C\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _3}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow \mathop C\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _2} + \mathop {Ca}\limits^{ + 2} \mathop O\limits^{ - 2} \)

  (không phải là phản ứng oxi hóa – khử)

  - Phản ứng thế là phản ứng háo học trong đó có một nguyên tố có hoạt động hóa học mạnh hơn (ở điều kiện cụ thể về nhiệt độ, áp) sẽ thay thé cho nguyên tố có độ hoạt động yếu hơn trong hợp chất của nguyên tố đó. Như vậy phản ứng thế luôn là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố, luôn là phản ứng oxi hóa – khử.

  Ví dụ:\(\mathop {Fe}\limits^0  + 2\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {Fe}\limits^{ + 2} {\mathop {Cl}\limits^{ - 1} _2} + {\mathop H\limits^0 _2}\)

  - Phản ứng trung hòa là phản ứng hóa học giữa axit và bazơ.

  \(\mathop {Na}\limits^{ + 1} \mathop O\limits^{ - 2} \mathop H\limits^{ + 1}  + 2\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {Na}\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + {\mathop H\limits^{ + 1} _2}\mathop O\limits^{ - 2} \) (không phải là phản ứng oxi hóa – khử)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com