Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có các dung dịch sau: NH4NO3; (NH4)2SO4 ; K2SO4. Chỉ dùng một chất có thể phân biệt được 3 dung dịch trên là:

Câu 211213: Có các dung dịch sau: NH4NO3; (NH4)2SO4 ; K2SO4. Chỉ dùng một chất có thể phân biệt được 3 dung dịch trên là:

A. quỳ tím.

B. Na.

C. Ba.

D. Al.

Câu hỏi : 211213

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của muối amoni.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thuốc thử có thể phân biệt 3 dung dịch trên là Ba.

  Cho Ba vào lần lượt 3 ống nghiệm đều thấy khí thoát ra: Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

  + Ống có khí mùi khai bay ra (NH3) → NH4NO3

        2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

  +  Ống có khí mùi khai bay ra (NH3) và có kết tủa trắng BaSO4 → (NH4)2SO4

        (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2NH3↑ + 2H2O

  + Ống có kết tủa trắng xuất hiện → K2SO4

         K2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2KOH

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com