Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 1,68 gam bột Mg tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HNO3 a M thu được dung dịch Y chứa m gam muối và 0,448 lít khí NO duy nhất. Giá trị của a và m là

Câu 211214: Cho 1,68 gam bột Mg tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HNO3 a M thu được dung dịch Y chứa m gam muối và 0,448 lít khí NO duy nhất. Giá trị của a và m là

A. a = 0,16M; m = 4,44 gam.

B. a = 0,28M; m= 10,36 gam.

C. a = 0,36M; m = 11,16 gam.

D. a = 0,1M; m =  11,16 gam.

Câu hỏi : 211214

Phương pháp giải:

- So sánh thấy 2nMg > 3nNO → sản phẩm khử có NH4NO3


- Bảo toàn e tính số mol NH4NO3


- Xác định thành phần muối → giá trị của m


- Tính số mol HNO3 phản ứng theo 2 cách:


+ Cách 1: Sử dụng bảo toàn nguyên tố N


+ Cách 2: Sử dụng công thức nhanh: nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 12nN2 + 10nN2O + 10nNH4NO3


→ giá trị của a

 • Đáp án : C
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: n NO = 0,02 (mol); nMg = 0,07 (mol)

  - Quá trình nhường e:

  Mg0 → Mg+2 + 2e

  0,07 →            0,14 (mol)

  - Quá trình nhận e:

  N+5 + 3e  →    N+2 (NO)

           0,06 ← 0,02 (mol)

  So sánh thấy: 0,14 > 0,06 → Sản phẩm khử có NH4NO3

  N+5 + 8e  →    N-3 (NH4NO3)

         0,14-0,06  →     0,01  (mol)

  - Muối chứa: Mg(NO3)2 (0,07 mol) và NH4NO3 (0,01 mol)

  → m = 0,07.148 + 0,01.80 = 11,16 gam

  - Bảo toàn N → nHNO3 pư = 2nMg(NO3)2 + 2nNH4NO3 + nNO = 2.0,07 + 2.0,01 + 0,02 = 0,18 mol

  (cách tính nhanh: nHNO3 pư = 4nNO + 10nNH4NO3 = 4.0,02 + 10.0,01 = 0,18 mol)

  → CM dd HNO3 = n/V = 0,18/0,5 = 0,36M

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com