Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian Oxyz cho ba vecto \(\vec a = ( - 1;1;0),\vec b = (1;1;0),\vec c = (1;1;1)\)  Mệnh đề nào dưới đây sai?

Câu 211521: Trong không gian Oxyz cho ba vecto \(\vec a = ( - 1;1;0),\vec b = (1;1;0),\vec c = (1;1;1)\)  Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. \(|\vec a| = \sqrt 2 \)

B. \(\vec a \bot \vec b\)

C. \(|\vec c| = \sqrt 3 \)

D. \(\vec b \bot \vec c\)

Câu hỏi : 211521
 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiểm tra lần lượt các điều kiện

  \(\left\{ {\matrix{{} \hfill & {|\vec a| = \sqrt {{{( - 1)}^2} + {1^2} + {0^2}}  = \sqrt 2 } \hfill  \cr{} \hfill & {|\vec c| = \sqrt {{1^2} + {1^2} + {1^2}}  = \sqrt 3 } \hfill  \cr{} \hfill & {\vec a.\vec b = ( - 1).1 + 1.1 + 0.0 = 0 \Rightarrow \vec a \bot \vec b} \hfill  } } \right.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com