Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm hệ số của số hạng chứa \({{x}^{4}}\) trong khai triển \({{\left( \frac{x}{3}-\frac{3}{x} \right)}^{12}}\) (với \(x\ne 0\) )?

Câu 211782: Tìm hệ số của số hạng chứa \({{x}^{4}}\) trong khai triển \({{\left( \frac{x}{3}-\frac{3}{x} \right)}^{12}}\) (với \(x\ne 0\) )?

A. \(\frac{55}{9}.\) 

B. 40095. 

 

C. \(\frac{1}{81}.\)

D. 924.

Câu hỏi : 211782

Phương pháp giải:

Công thức khai triển nhị thức New-ton: \({{\left( a+b \right)}^{n}}=\sum\limits_{k=0}^{n}{C_{n}^{k}{{a}^{k}}{{b}^{n-k}}}\).

 • Đáp án : A
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({{\left( \frac{x}{3}-\frac{3}{x} \right)}^{12}}=\sum\limits_{k=0}^{12}{C_{12}^{k}{{\left( \frac{x}{3} \right)}^{k}}{{\left( -\frac{3}{x} \right)}^{12-k}}}={{\sum\limits_{k=0}^{12}{C_{12}^{k}{{\left( \frac{1}{3} \right)}^{k}}{{x}^{k}}{{\left( -3 \right)}^{12-k}}\left( \frac{1}{x} \right)}}^{12-k}}\)

  Số hạng chứa \({{x}^{4}}\) nên ta tìm \(k\) sao cho \({{x}^{k}}:{{x}^{12-k}}={{x}^{4}}\Leftrightarrow {{x}^{2k-12}}={{x}^{4}}\Leftrightarrow 2k-12=4\Leftrightarrow k=8\).

  Vậy hệ số của số hạng chứa \({{x}^{4}}\) là: \(C_{12}^{8}.{{\left( \frac{1}{3} \right)}^{8}}.{{\left( -3 \right)}^{12-8}}=\frac{C_{12}^{8}}{{{3}^{4}}}=\frac{55}{9}\)

  Chọn A.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com