`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với giá trị nào của a thì hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{\rm{ax}} + y = 2\\{a^2}x + 2y = 2a\end{array} \right.\) có vô số nghiệm:

Câu 212018: Với giá trị nào của a thì hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{\rm{ax}} + y = 2\\{a^2}x + 2y = 2a\end{array} \right.\) có vô số nghiệm:

A. \(a = 2\)

B. \(a = \frac{1}{2}\)

C. \(a = - 2\)

D. \(a = \frac{{ - 1}}{2}\)

Câu hỏi : 212018

Phương pháp giải:

 Cho hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}ax + by = c\\a'x + b'y = c'\end{array} \right.\)


+) Hệ phương trình có vô số nghiệm \( \Leftrightarrow \frac{a}{{a'}} = \frac{b}{{b'}} = \frac{c}{{c'}}.\)


 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm

  \(\Leftrightarrow \frac{a}{{{a^2}}} = \frac{1}{2} = \frac{2}{{2a}} \Rightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 2\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com