Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chia 26,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,344 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa x gam muối  ( không chứa NH4NO3). Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với oxi thu được y gam hỗn hợp oxit. Gía trị của x và y là:

                  

Câu 214855: Chia 26,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,344 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa x gam muối  ( không chứa NH4NO3). Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với oxi thu được y gam hỗn hợp oxit. Gía trị của x và y là:


                  

A. x = 64,0g và y = 31,6g 

B. x = 31,6g và y = 64,0g 

C. x = 18,2g và y = 50,6g               

D.  x = 50,6g và y = 18,2g

Câu hỏi : 214855

Phương pháp giải:

Phương pháp :


Áp dụng bảo toàn electron


Khối lượng muối bằng khối lượng kim loại cong với khối lượng nhóm NO3 trong muối


Áp dụng đinh luật bảo toàn khối lượng

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phần 1 : nặng 13,4 g

  Ta có Mg → Mg+2 + 2e                                           K → K+1 + 1e

            Na → Na+1 + 1e                                           Ca → Ca+2 + 2e

                            2N+5 + 10e → N2

  Theo định luật bảo toàn e mol e2{n_{Mg}} + {n_{Na}} + {n_K} + 2{n_{Ca}} = 10{n_{{N_2}}} = 10.\frac{{1,344}}{{22,4}} = 0,6

  Ta có \begin{array}{l} x = {m_{Mg{{(N{O_3})}_3}}} + {m_{NaN{O_3}}} + {m_{KN{O_3}}} + {m_{Ca{{(N{O_3})}_2}}}\\ = {m_{kl}} + {m_{NO_3^{ - 1}}} = 13,4 + 62.(2{n_{Mg}} + {n_{Na}} + {n_K} + 2{n_{Ca}}) \end{array}

  Suy ra x = 13,4 +62.0,6 =50,6 g

  Phần 2 : tác dụng với oxi tạo oxit

  Thì Mg → Mg+2 + 2e                                           K → K+1 + 1e

            Na → Na+1 + 1e                                           Ca → Ca+2 + 2e

                            O2 + 4e →2O-2

  Theo định luật bảo toàn e  4nO2= 0,6 ( do số e trao đổi ở phần 1 cũng là 0,7 mol e

  Khối lượng oxit là 13,4 + 0,6:4.32 =18,5

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com