`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ tập hơp \(A=\left\{ 0;1;2;3;4;5 \right\}\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 300.000 ? 

Câu 216274: Từ tập hơp \(A=\left\{ 0;1;2;3;4;5 \right\}\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 300.000 ? 

A.  5!3!                            

B. 5!2!                                         

C.  5!                                           

D. 3.5!

Câu hỏi : 216274

Phương pháp giải:

- Gọi số có 6 chữ số là \(\overline{abcdef}\,\,\left( a\ne 0 \right).\)


Chọn lần lượt các chữ số để được số thảo mãn yêu cầu đề bài sau đó áp dụng quy tắc nhân.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số có 6 chữ số là \(\overline{abcdef}\,\,\left( a\ne 0 \right).\)

  Vì số cần tìm lớn hơn 300000 nên \(a\ge 3\Rightarrow \) có 3 cách chọn a. Số cách xếp 5 số còn lại vào 5 vị trí bcdef là 5! cách. Vậy có 3.5! số.

  Chọn D.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com