Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân tích một chất X thấy %C = 70,94%; %H = 6,4%; %N= 6,9%, còn lại là oxi. Công thức đơn giản nhất của X là:

 

Câu 218152: Phân tích một chất X thấy %C = 70,94%; %H = 6,4%; %N= 6,9%, còn lại là oxi. Công thức đơn giản nhất của X là:


 

A. C12H13O2N    

B. C12H12O2N       

C. C12H13ON     

D. C12H13ON2

Câu hỏi : 218152

Phương pháp giải:

Thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ CxHyOzNt


  x : y : z : t  = \({{\% C} \over {12}}:\,\,{{\% H} \over 1}:\,\,{{\% O} \over {16}}:\,{{\% N} \over {14}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi CTĐGN là CxHyOz

  %O = 100% - 70,94% - 6,4% - 6,9% = 15,76%

  x : y : z            =  \({{70,94} \over {12}}:{{6,4} \over 1}:{{15,76} \over {16}}:{{6,9} \over {14}}\)

                          =5,912 : 6,4 : 0,985 : 0,493                

                          = 12 : 13 : 2: 1

  => CTĐGN = C12H13O2N

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com