Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hợp chất A chứa 54,8 % C; 4,8% H; 9,3% N còn lại là oxi. Cho biết phân tử khối của nó là 153. CTPT của hợp chất là:

 

Câu 218153: Một hợp chất A chứa 54,8 % C; 4,8% H; 9,3% N còn lại là oxi. Cho biết phân tử khối của nó là 153. CTPT của hợp chất là:


 

A. C7H7O3N        

B. C7H8O3

C. C6H6O3N      

D. C7H7O3N2

Câu hỏi : 218153

Phương pháp giải:

Thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ CxHyOzNt


  x : y : z : t  = \({{\% C} \over {12}}:\,\,{{\% H} \over 1}:\,\,{{\% O} \over {16}}:\,{{\% N} \over {14}}\)


Tìm được CTĐGN, có phân tử khối của chất rồi sẽ tìm được CTPT

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi CTĐGN là CxHyOz Nt

  x : y : z : t        = \({{54,8} \over {12}}\,\,\,:\,\,\,\,{{4,8} \over 1}\,\,\,\,:\,\,\,{{31,1} \over {16}}\,\,\,\,:\,\,\,\,\,{{9,3} \over {14}}\)

                          =  4,567 : 4,8 : 1,94375 : 0,664                      

                          =   7       :  7    :  3           : 1

  => ( C7H7O3N)n = 153 => n = 1

  => CTPT : C7H7O3N

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com