Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi A,B,C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm \(M\left( {8; - 2;4} \right)\) lên các trục \({\rm{Ox}},Oy,Oz\). Phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\)đi qua ba điểm A,B,C là:

Câu 218188: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi A,B,C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm \(M\left( {8; - 2;4} \right)\) lên các trục \({\rm{Ox}},Oy,Oz\). Phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\)đi qua ba điểm A,B,C là:

A. \((\alpha ):\dfrac{x}{8} + \dfrac{y}{{ - 2}} + \dfrac{z}{4} = 0\)

B. \((\alpha ):\dfrac{x}{4} + \dfrac{y}{{ - 1}} + \dfrac{z}{2} = 1\)

C. \((\alpha ):x - 4y + 2z = 8\) 

D. \((\alpha ):2x - 6y + 3z = 12\)

Câu hỏi : 218188

Phương pháp giải:

- Tìm tọa độ các điểm A,B,C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm \(M\left( {8; - 2;4} \right)\) lên các trục \({\rm{Ox}},Oy,Oz\).


- Sử dụng phương trình mặt chắn:


Mặt phẳng \((\alpha )\)cắt 3 trục tọa độ tại 3 điểm \(M(a;0;0),N(0;b;0),P(0;0;c)\)có phương trình là: \(\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} + \dfrac{z}{c} = 1\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A,B,C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm \(M\left( {8; - 2;4} \right)\) lên các trục \({\rm{Ox}},Oy,Oz\). Suy ra ta có: \(A\left( {8;0;0} \right);B\left( {0; - 2;0} \right);C\left( {0;0;4} \right)\)

  Áp dụng phương trình mặt chắn có

   \((\alpha ):\dfrac{x}{8} + \dfrac{y}{{ - 2}} + \dfrac{z}{4} = 1 \Leftrightarrow x - 4y + 2z = 8\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com