Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm chính thu được khi cho  CH3CH2CH3 tham gia phản ứng thế với Cl2 theo tỉ lệ 1: 1 (có askt) là:

Câu 218419: Sản phẩm chính thu được khi cho  CH3CH2CH3 tham gia phản ứng thế với Cl2 theo tỉ lệ 1: 1 (có askt) là:

A. CH3CHClCH3      

B. CH3CH2CH2Cl 

C. CH3CHClCH2Cl            

D. CH2ClCH2CH2Cl

Câu hỏi : 218419
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án: A

   

  \(C{H_3}\mathop C\limits^{{\rm{ II}}} {H_2}\mathop C\limits^I {H_3}\,\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{1:1}^{ + C{l_2}}} \,\left[ {\matrix{ {C{H_3}\mathop C\limits^{{\rm{ II}}} HCl\mathop C\limits^I {H_3}\,({\rm{spc)}}} \cr {C{H_3}\mathop C\limits^{{\rm{ II}}} {H_2}\mathop C\limits^I {H_2}Cl\,({\rm{spp)}}} \cr } } \right.\)

  Chú ý:

  Nguyên tử hiddro liên kết với nguyên tử cacbon bậc cao hơn dễ bị thế hơn nguyên tử hi đro liên kết với nguyên tử cacbon bậc thấp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com