Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ sau:

\({C_2}{H_5}COONa\,\buildrel A \over \longrightarrow {C_2}{H_6}\,\buildrel B \over \longrightarrow \,{C_2}{H_5}Cl\) 

. A, B trong sơ đồ trên lần lượt là :

Câu 218420: Cho sơ đồ sau:


\({C_2}{H_5}COONa\,\buildrel A \over \longrightarrow {C_2}{H_6}\,\buildrel B \over \longrightarrow \,{C_2}{H_5}Cl\) 


. A, B trong sơ đồ trên lần lượt là :

A. NaOH(xt CaO); Cl2  

B. NaOH(xt CaO); HCl

C. KOH(xt CaO); HCl  

D. Na, Cl2

Câu hỏi : 218420
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com