Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tam giác ABC vuông tại A có  AB=12, BC=20. Khi đó, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:

Câu 218804: Tam giác ABC vuông tại A có  AB=12, BC=20. Khi đó, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:

A. \(2\sqrt 2 \)      

B. 4

C. 2

D. 6

Câu hỏi : 218804

Phương pháp giải:

+ Sử dụng định lý Pitago \(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\) để tính AC.


+ Sử dụng các công thức tính diện tích tam giác \(S = {1 \over 2}AB.AC\) và \(S = p.r\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Áp dụng định lí Py – ta – go có \(AC = \sqrt {B{C^2} - A{B^2}}  = \sqrt {{{20}^2} - {{12}^2}}  = 16\)

  + \(S = {1 \over 2}AB.AC = {1 \over 2}.12.16 = 96\)

  + \(p = {{a + b + c} \over 2} = {{12 + 20 + 16} \over 2} = 24\)

  + \(r = {S \over p} = {{96} \over {24}} = 4\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com