Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu \((S):{(x - 1)^2} + {(y - 1)^2} + {(z + 2)^2} = 4\)  và điểm \(A(1;1; - 1)\). Ba mặt phẳng thay đổi đi qua A và đôi một vuông góc với nhau, cắt mặt cầu (S) theo ba giao tuyến là các đường tròn \(({C_1}),({C_2}),({C_3})\). Tính tổng diện tích của  ba hình tròn \(({C_1}),({C_2}),({C_3})\).

Câu 221095: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu \((S):{(x - 1)^2} + {(y - 1)^2} + {(z + 2)^2} = 4\)  và điểm \(A(1;1; - 1)\). Ba mặt phẳng thay đổi đi qua A và đôi một vuông góc với nhau, cắt mặt cầu (S) theo ba giao tuyến là các đường tròn \(({C_1}),({C_2}),({C_3})\). Tính tổng diện tích của  ba hình tròn \(({C_1}),({C_2}),({C_3})\).

A. \(4\pi \)   

B. \(12\pi \)

C. \(11\pi \)

D. \(3\pi \)

Câu hỏi : 221095

Phương pháp giải:

Đổi hệ trục tọa độ mới.

 • Đáp án : C
  (16) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt \(\left\{ \begin{array}{l}X = x - 1\\Y = y - 1\\Z = z + 1\end{array} \right.\) . Trong hệ trục tọa độ mới \(A\left( {0;0;0} \right),I\left( {0;0; - 1} \right)\), \((S):{X^2} + {Y^2} + {(Z + 1)^2} = 4\)

  Trong mặt phẳng (AXY) thì ta có  \(\left\{ \begin{array}{l}{X^2} + {Y^2} + {(Z + 1)^2} = 4\\Z = 0\end{array} \right. \Rightarrow ({C_1}):{X^2} + {Y^2} = 3 \Rightarrow {R_1}^2 = 3\)

  Trong mặt phẳng (AYZ) thì 

  \(\left\{ \begin{array}{l}{X^2} + {Y^2} + {(Z + 1)^2} = 4\\Y = 0\end{array} \right. \Rightarrow ({C_2}):{X^2} + {(Z + 1)^2} = 4\Rightarrow {R_2}^2 = 4\)

  Trong mặt phẳng (AYZ) thì   \(\left\{ \begin{array}{l}{X^2} + {Y^2} + {(Z + 1)^2} = 4\\X = 0\end{array} \right. \Rightarrow ({C_3}):{Y^2} + {(Z + 1)^2} = 4 \Rightarrow {R_3}^2 = 4\)

  Tổng diện tích của ba hình tròn \(({C_1}),({C_2}),({C_3})\)  là: 

  \(S = \pi ({R_1}^2 + {R_2}^2 + {R_3}^2) = \pi .(3 + 4 + 4) = 11\pi \)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com