`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy số \(\left( {{x_n}} \right)\) có \({x_n} = {\left( {{{n - 1} \over {n + 1}}} \right)^{2n + 3}},\,\,\forall n \in N*\). Mệnh đề nào dưới đây là đúng:

Câu 221291: Cho dãy số \(\left( {{x_n}} \right)\) có \({x_n} = {\left( {{{n - 1} \over {n + 1}}} \right)^{2n + 3}},\,\,\forall n \in N*\). Mệnh đề nào dưới đây là đúng:

A. \({x_{n + 1}} = {\left( {{{n - 1} \over {n + 1}}} \right)^{2n + 5}}\)

B. \({x_{n + 1}} = {\left( {{n \over {n + 2}}} \right)^{2n + 3}}\)

C. \({x_{n + 1}} = {\left( {{n \over {n + 2}}} \right)^{2n + 5}}\)

D. \({x_{n + 1}} = {\left( {{{n - 1} \over {n + 1}}} \right)^{2n + 1}}\)

Câu hỏi : 221291

Phương pháp giải:

Thay n bởi n + 1.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({x_{n + 1}} = {\left( {{{\left( {n + 1} \right) - 1} \over {\left( {n + 1} \right) + 1}}} \right)^{2\left( {n + 1} \right) + 3}} = {\left( {{n \over {n + 2}}} \right)^{2n + 5}}\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com