Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tập nghiệm \(S\) của bất phương trình \({3^x} \le 1\).

        

Câu 222901: Tìm tập nghiệm \(S\) của bất phương trình \({3^x} \le 1\).


        

A. \(S = \left( { - \infty ;0} \right]\).  

B. \(S = R\).   

C. \(S = \left[ {1; + \infty } \right)\).  

D. \(S = \left[ {0; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 222901
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com