Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghiệm của phương trình 1 + 7 + 13 + … + x = 280 là:

Câu 223121: Nghiệm của phương trình 1 + 7 + 13 + … + x = 280 là:

A. x = 53  

B. x = 55 

C. x = 57

D. x = 59

Câu hỏi : 223121

Phương pháp giải:

Nhận xét : Tổng trên là tổng của 1 cấp số cộng, áp dụng công thức tổng n số hạng đầu tiên của CSC:  \({S_n} = \frac{{n\left( {2{u_1} + \left( {n - 1} \right)d} \right)}}{2}\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy tổng 1 + 7 + 13 + … + x là tổng của cấp số cộng với \({u_1} = 1,d = 6\)Giả sử x là số hạng thứ n, khi đó \(x = {u_1} + \left( {n - 1} \right)d = 1 + \left( {n - 1} \right)6\), và \(\begin{array}{l}1 + 7 + 13 +  \ldots  + x = \frac{{n\left( {2{u_1} + \left( {n - 1} \right)d} \right)}}{2} = \frac{{n\left( {2 + \left( {n - 1} \right).6} \right)}}{2} = 280\\ \Rightarrow 2n + 6n\left( {n - 1} \right) = 560\\ \Leftrightarrow 6{n^2} - 4n - 560 = 0 \Leftrightarrow n = 10\end{array}\)Vậy \(x = 1 + 9.6 = 55\)Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com