Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm dao động điều hòa theo qui luật x = 4cos(4\pit + \pi/3) (cm). Trong thời gian 1,25 s tính từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = - 1 cm:

Câu 223156: Một chất điểm dao động điều hòa theo qui luật x = 4cos(4\pit + \pi/3) (cm). Trong thời gian 1,25 s tính từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = - 1 cm:

A. 3 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu hỏi : 223156

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ứng dụng vòng tròn lượng giác vào dao động điều hòa ta có:

  \(\alpha  = \omega .\Delta t = 4\pi .1,25 = 4\pi  + \pi \) => vật quay được 2,5 vòng tương ứng với 5 lần đi qua điểm x = -1  

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com