Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất nào sau đây dẫn được điện?

Câu 223806: Chất nào sau đây dẫn được điện?

A. Dung dịch muối ăn.

B. Dung dịch glucozơ.

C. KCl rắn, khan.

D. NaOH rắn khan.

Câu hỏi : 223806

Phương pháp giải:

Những chất có chứa các ion chuyển động tự do có khả năng dẫn được điện.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dung dịch NaCl có các ion Na+ và Cl- chuyển động tự do nên có khả năng dẫn điện.

  Đáp án A

  Chú ý:

  Những chất ở trạng thái rắn, khan không dẫn điện được.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com