Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Muối nào sau đây là muối axit?

 

Câu 223809: Muối nào sau đây là muối axit?


 

A. Na2CO3.

B. CH3COONa.

C. NaClO.

D. NaHSO4.

Câu hỏi : 223809

Phương pháp giải:

Muối axit là muối trong phân tử có nguyên tử H có khả năng phân li ra H+.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phân tử NaHSO4 có chứa nguyên tử H và có khả năng phân li ra H+:

  \(\begin{array}{l}NaHS{O_4} \to N{a^ + } + HS{O_4}^ - \\HS{O_4}^ -  \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + S{O_4}^{2 - }\end{array}\)

  Đáp án D

  Chú ý:

  Na2HPO3 có chứa nguyên tử H nhưng không có khả năng phân li ra H+ nên Na2HPO3 không phải là muối axit.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com