Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Muối nào sau đây khi thuỷ phân tạo dung dịch có pH<7 ?

Câu 223818: Muối nào sau đây khi thuỷ phân tạo dung dịch có pH<7 ?

A. CaCl2.

B. CH3COONa.

C. NaCl.

D. NH4Cl.

Câu hỏi : 223818

Phương pháp giải:

- Dung dịch có MT kiềm có pH > 7.


- Cách xác định MT của một dung dịch muối: 


+ Muối tạo bởi axit mạnh và bazo yếu => MT axit (pH < 7)


+ Muối tạo bởi axit yếu và bazo manh => MT kiềm (pH > 7)


+ Muối tạo bởi axit mạnh và bazo manh => MT trung tính (pH = 7)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  NH4Cl là muối tạo bởi bazo yếu (NH3) và axit mạnh (HCl)

  => Thủy phân trong nước tạo môi trường axit (pH<7)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com