Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình ion rút gọn 2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào sau đây?

Câu 223826: Phương trình ion rút gọn 2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào sau đây?

A. HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O.

B. 2HCl + Ca(HCO3)2 → CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

C. H2SO4 +  BaCO3 → BaSO4 + CO2 + H2

D. 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

Câu hỏi : 223826

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi các phương trình phân tử sang phương trình ion rút gọn:


+ Chuyển tất cả các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion, các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử thu được phương trình ion đầy đủ.


+ Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng ta được phương trình ion rút gọn.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

  => PT ion rút gọn: H+ + HCO3- → H2O + CO2

  B. 2HCl + Ca(HCO3)2 → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

  => PT ion rút gọn: H+ + HCO3- → H2O + CO2

  C. H2SO4 +  BaCO3 → BaSO4 + CO2 + H2O

  => PT ion rút gọn: 2H+ + CO32- + Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ + H2O + CO2

  D. 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

  => PT ion rút gọn: 2H+ + CO32- → H2O + CO2

   

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com