Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Propilen tham gia phản ứng cộng với hiđro, tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng tạo propilenglicol. Trong hai phản ứng trên, propilen đóng vai trò?

Câu 224013: Propilen tham gia phản ứng cộng với hiđro, tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng tạo propilenglicol. Trong hai phản ứng trên, propilen đóng vai trò?

A. Chất oxi hóa và chất khử.

B. Chất oxi hóa.

C. Chất khử.

D. Không là chất khử, cũng không là chất oxi hóa.

Câu hỏi : 224013

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tử trong propilen trước và sau mỗi phản ứng từ đó xác định được vai trò của propilen trong phản ứng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  *Tác dụng với H2: \(\mathop C\limits^{ - 2} {H_2} = \mathop C\limits^{ - 1} H - C{H_3}\xrightarrow{{ + {H_2}}}\mathop C\limits^{ - 3} {H_3} - \mathop C\limits^{ - 2} {H_2} - C{H_3}\) => nhận e => chất oxi hóa

  *Tác dụng với KMnO4: \(\mathop C\limits^{ - 2} {H_2} = \mathop C\limits^{ - 1} H - C{H_3}\xrightarrow{{ + {H_2}}}\mathop C\limits^{ - 1} {H_2}OH - \mathop C\limits^0 HOH - C{H_3}\) => nhường e => chất khử

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com