Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(ωt - 2π/3) cm. Trong giây đầu tiên vật đi được quãng đường 6cm. Trong giây thứ 2017 vật đi được quãng đường là

Câu 225320: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(ωt - 2π/3) cm. Trong giây đầu tiên vật đi được quãng đường 6cm. Trong giây thứ 2017 vật đi được quãng đường là

A. 6 cm

B. 4 cm

C. 2 cm

D. 3 cm

Câu hỏi : 225320

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong giây đầu tiên vật đi được quãng đường 6cm

  Biểu diển trên đường tròn lượng giác ta có:

  Trong giây đầu tiên góc quét được \(\Delta \alpha  = {{2\pi } \over 3} \Rightarrow \Delta t = 1 = {{2\pi } \over 3}.{T \over {2\pi }} \Rightarrow T = 3s\)

  => Giây thứ 2016 vật dao động được 672 chu kì và quay trở lại vị trí ban đầu (t = 0)

  => Trong giây thứ 2017 vật đi được quãng đường là 6cm

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com