Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết thêm \(4\) số vào giữa các số \(1\) và \(26\) để được một cấp số cộng. Tính tổng của \(4\) số đó.

Câu 225616: Viết thêm \(4\) số vào giữa các số \(1\) và \(26\) để được một cấp số cộng. Tính tổng của \(4\) số đó.

A. 54

B. 21

C. 81

D. 80

Câu hỏi : 225616

Phương pháp giải:

- Tính công sai \(d\) dựa vào công thức \({{a}_{n}}={{a}_{1}}+\left( n-1 \right)d\), ở đó \({{a}_{1}}\) là số hạng đầu, \({{a}_{n}}\) là số hạng thứ \(n\).


- Tìm \(4\) số đó và suy ra tổng cần tìm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi viết thêm \(4\) số vào giữa số \(1\) và \(26\) ta được cấp số cộng với số hạng đầu \({{a}_{1}}=1\) và số hạng thứ \(6\) là \({{a}_{6}}=26\).

  Ta có: \({{a}_{n}}={{a}_{1}}+\left( n-1 \right)d\Rightarrow 26=1+\left( 6-1 \right)d\Leftrightarrow d=5\)

  Do đó \({{a}_{2}}=6;{{a}_{3}}=11;{{a}_{4}}=16;{{a}_{5}}=21\) .

  Vậy \({{a}_{2}}+{{a}_{3}}+{{a}_{4}}+{{a}_{5}}=6+11+16+21=54\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com