Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {3^ + }} \frac{{\left| {x - 3} \right|}}{{3x - 9}}\) bằng?

Câu 227530: Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {3^ + }} \frac{{\left| {x - 3} \right|}}{{3x - 9}}\) bằng?

A. \( - \frac{1}{3}.\)                

B. \(0.\)                                   

C. \(\frac{1}{3}.\)                                        

D. Không tồn tại. 

Câu hỏi : 227530

Phương pháp giải:

- Phá dấu giá trị tuyệt đối.


- Rút gọn phân thức.


- Khử dạng \(\frac{0}{0}\). 

 • Đáp án : C
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {3^ + }} \frac{{\left| {x - 3} \right|}}{{3x - 9}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to {3^ + }} \frac{{x - 3}}{{3x - 9}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to {3^ + }} \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.\)

  Chọn: C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com