Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

Câu 1:

A. scatter                    

B. nature                

C. danger             

D. race

Câu hỏi : 228024

Phương pháp giải:

Kiến thức: cách phát âm nguyên âm “a”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  A. scatter /ˈskætə(r)/

  B. nature /ˈneɪtʃə(r)/

  C. danger /ˈdeɪndʒə(r)/

  D. race /reɪs/

  Câu A phần được gạch chân đọc là /æ/ còn lại đọc là /eɪ/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. exactly          

B. exist              

C. exhaust                

D. extinct

Câu hỏi : 228025

Phương pháp giải:

Kiến thức: cách phát âm "ex"

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  A. exactly /ɪɡˈzæktli/

  B. exist /ɪɡˈzɪst/

  C. exhaust /ɪɡˈzɔːst/

  D. extinct /ɪkˈstɪŋkt/

  Câu D phần được gạch chân đọc là /ɪk/ còn lại đọc là /ɪɡ/.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. feature      

B. species                

C. weather                

D. decrease

Câu hỏi : 228026

Phương pháp giải:

Kiến thức: cách phát âm nguyên âm đôi “ea”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  A. feature /ˈfiːtʃə(r)/

  B. species /ˈspiːʃiːz/

  C. weather /ˈweðə(r)/

  D. decrease /dɪˈkriːs/

  Câu C phần được gạch chân đọc là /e/ còn lại đọc là /iː/.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. survive 

B. prohibit                 

C. fertilizer          

D. environment

Câu hỏi : 228027

Phương pháp giải:

Kiến thức: cách phát âm nguyên âm “i”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  A. survive /səˈvaɪv/                

  B. prohibit /prəˈhɪbɪt/             

  C. fertilizer /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/                  

  D. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

  Câu B phần được gạch chân đọc là /ɪ/ còn lại đọc là /aɪ/.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. decreased 

B. influenced            

C. endangered

D. established

Câu hỏi : 228028

Phương pháp giải:

Kiến thức: cách phát âm đuôi “ed”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  A. decrease /dɪˈkriːs/

  B. influence /ˈɪnfluəns/

  C. endanger /ɪnˈdeɪndʒə(r)/

  D. establish /ɪˈstæblɪʃ/

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  TH1: Khi động từ có tận cùng là phụ âm /t/ hoặc /d/ thì phát âm là /id/

  TH2: Khi động từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/ thì phát âm là /t/

  TH3: Khi động từ tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại thì phát âm là /d/

  Câu C phần được gạch chân đọc là /t/ còn lại đọc là /d/.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com