Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được dung dịch X chứa HCl dư và 28,07 gam hai muối và V lít khí Cl2 (đktc). Lượng khí Cl2 sinh ra oxi hóa vừa đủ 7,5 gam hỗn hợp gồm Al và kim loại M có có tỉ lệ mol Al : M = 1 : 2. Kim loại M là

Câu 231681: Cho m gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được dung dịch X chứa HCl dư và 28,07 gam hai muối và V lít khí Cl2 (đktc). Lượng khí Cl2 sinh ra oxi hóa vừa đủ 7,5 gam hỗn hợp gồm Al và kim loại M có có tỉ lệ mol Al : M = 1 : 2. Kim loại M là

A. Ca.

B. Mg.

C. Fe.

D. Cu.

Câu hỏi : 231681

Phương pháp giải:

Tính được lượng Cl2 theo PTHH: 16HCl + 2KMnO→ 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2


*Khi KL + Cl2:


Theo đề bài nAl : nM = 1 : 2 ⟹ Đặt nAl = a mol; nM = 2a mol.


Al0 → Al+3 + 3e                     Cl2   +   2e → 2Cl-


a →                3a                     0,35 → 0,7


M0 → M+n + ne


2a →            2an


Từ khối lượng hỗn hợp kim loại áp dụng định luật bảo toàn e suy ra mối liên hệ giữa M và n.


Biện luận với n = 1; 2; 3 chọn giá trị (n; M) phù hợp.

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  *Khi KMnO4 + HCl đặc:

       16HCl + 2KMnO→ 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2

                                               x            x                       2,5x (mol)

  mmuối = mKCl  + mMnCl2 = 28,07 gam

  ⟹ 74,5x  + 126x = 28,07

  ⟹ x = 0,14

  ⟹ nCl2 = 2,5x = 0,35 mol

  *Khi KL + Cl2:

  Theo đề bài nAl : nM = 1 : 2 ⟹ Đặt nAl = a mol; nM = 2a mol.

  Al0 → Al+3 + 3e                     Cl2   +   2e → 2Cl-

  a →                3a                     0,35 → 0,7

  M0 → M+n + ne

  2a →            2an

  Ta có:

  +) mhh KL = 27a + 2aM = 7,5 (1)

  +) 3a + 2an = 0,7                    (2)

  Lập tỉ lệ (1) : (2) được:

   \(\begin{array}{l} & \dfrac{{27 + 2M}}{{3 + 2n}} = \dfrac{{7,5}}{{0,7}}\\ \Leftrightarrow  & 0,7.\left( {27 + 2M} \right) = 7,5.\left( {3 + 2n} \right)\\ \Leftrightarrow  & 18,9 + 1,4M = 22,5 + 15n\\ \Leftrightarrow  & M = \dfrac{{75n + 18}}{7}\end{array}\)

  Biện luận với n = 1; 2; 3 thấy n = 2; M = 24 thỏa mãn.

  Vậy kim loại là Mg.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com