Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại nào sau đây thể hiện tính khử khi tác dụng với dd HCl?

Câu 231885: Kim loại nào sau đây thể hiện tính khử khi tác dụng với dd HCl?

A. Cu                                     

B. Al                                       

C.  Ag                                     

D. Au

Câu hỏi : 231885

Phương pháp giải:

Những KL đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học phản ứng được với dung dịch HCl.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kim loại tác dụng được với HCl thì thể hiện được tính khử  => kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

  Li         K         Ba        Ca        Na       Mg       Al        Mn       Zn        Cr        Fe        Ni        Sn        Pb        (H)       Cu Hg       Ag       Pt         Au

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com