Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xem hình 6 để trả lời các câu hỏi sau:

 

a)     Điểm A thuộc những đường thẳng nào, không thuộc những đường thẳng nào?

b)     Mỗi điểm A, B, C, D, E, F là giao điểm của những đường thẳng nào?

c)     Ba điểm nào trong số sáu điểm A, B, C, D, E, F là ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng?

Câu 233877: Xem hình 6 để trả lời các câu hỏi sau:


 


a)     Điểm A thuộc những đường thẳng nào, không thuộc những đường thẳng nào?


b)     Mỗi điểm A, B, C, D, E, F là giao điểm của những đường thẳng nào?


c)     Ba điểm nào trong số sáu điểm A, B, C, D, E, F là ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng?

Câu hỏi : 233877

Phương pháp giải:

+) Quan sát hình vẽ để xác định những điểm nào cùng thuộc một đường thẳng.


+) Nếu 3 điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng với nhau.


+) Nếu 3 điểm không cùng nằm trên bất cứ đường thẳng nào thì 3 điểm không thẳng hàng.

 • (3) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Từ hình vẽ ta thấy: đường thẳng a chứa các điểm A, E, F; đường thẳng b chứa các điểm A, B, C; đường thẳng c chứa các điểm C, D, E; đường thẳng d chứa các điểm B, D, F.

  a)     Điểm A thuộc các đường thẳng a và b. Kí hiệu \(A\in a,\,A\in b\).

  Điểm A không thuộc các đường thẳng c và d. Kí hiệu \(A\notin c,\,A\notin d\).

  b)     +) Điểm A là giao điểm của đường thẳng a và b.

  +) Điểm B là giao điểm của đường thẳng b và d.

  +) Điểm C là giao điểm của đường thẳng b và c.

  +) Điểm D là giao điểm của đường thẳng d và c.

  +) Điểm E là giao điểm của đường thẳng a và c.

  +) Điểm F là giao điểm của đường thẳng a và d.

  c)     Ba điểm thẳng hàng là:

      A, E, F và E là điểm nằm giữa hai điểm A và F.

      A, B, C và B là điểm nằm giữa hai điểm A và C.

      C, D, E và D là điểm nằm giữa hai điểm C và E.

      B, D, F và D là điểm nằm giữa hai điểm B và F.

  +) Ba điểm không thẳng hàng là B, C, D;  E, D, F;  A, C, D; A, E, D; A, D, F ;  A, C, E;  A, B, E ;

   A, B, E ;  A, F, C;  C, D, F;  C, E, F; C, B, E ; A, B, D; B, C, F;  E, E, B 

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com