Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xem hình 5 và gọi tên các điểm:

 

a)     Nằm giữa hai điểm G và I.

b)     Không nằm giữa hai điểm H và K.

c)     Nằm giữa hai điểm G và K.

d)     Nằm cùng phía đối với điểm G.

e)     Nằm khác phía đối với điểm I.

Câu 233876: Xem hình 5 và gọi tên các điểm:


 


a)     Nằm giữa hai điểm G và I.


b)     Không nằm giữa hai điểm H và K.


c)     Nằm giữa hai điểm G và K.


d)     Nằm cùng phía đối với điểm G.


e)     Nằm khác phía đối với điểm I.

A. a)     Điểm nằm giữa hai điểm G và I là điểm H.

b)     Điểm không nằm giữa hai điểm H và K là điểm G.

c)     Điểm nằm giữa hai điểm G và K là điểm H.

d)     Điểm nằm cùng phía đối với điểm G là ba điểm H, I, K.

e)     Điểm nằm khác phía đối với điểm I là điểm G, H và điểm K.

B. a)     Điểm nằm giữa hai điểm G và I là điểm H.

b)     Điểm không nằm giữa hai điểm H và K là điểm G.

c)     Điểm nằm giữa hai điểm G và K là điểm H và điểm I.

d)     Điểm nằm cùng phía đối với điểm G là ba điểm H, I, K.

e)     Điểm nằm khác phía đối với điểm I là điểm G, H.

C. a)     Điểm nằm giữa hai điểm G và I là điểm H.

b)     Điểm không nằm giữa hai điểm H và K là điểm G.

c)     Điểm nằm giữa hai điểm G và K là điểm H và điểm I.

d)     Điểm nằm cùng phía đối với điểm G là ba điểm H, I.

e)     Điểm nằm khác phía đối với điểm I là điểm G, H và điểm K.

D. a)     Điểm nằm giữa hai điểm G và I là điểm H.

b)     Điểm không nằm giữa hai điểm H và K là điểm G.

c)     Điểm nằm giữa hai điểm G và K là điểm H và điểm I.

d)     Điểm nằm cùng phía đối với điểm G là ba điểm H, I, K.

e)     Điểm nằm khác phía đối với điểm I là điểm G, H và điểm K.

Câu hỏi : 233876

Phương pháp giải:

+) Quan sát hình vẽ để xác định những điểm nào cùng thuộc một đường thẳng.


+) Nếu 3 điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng với nhau.

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ hình vẽ ta thấy bốn điểm G, H, I, K cùng nằm trên một đường thẳng. Do đó, bộ ba điểm bất kì trong 4 điểm đó là thẳng hàng với nhau.

  a)     Điểm nằm giữa hai điểm G và I là điểm H.

  b)     Điểm không nằm giữa hai điểm H và K là điểm G.

  c)     Điểm nằm giữa hai điểm G và K là điểm H và điểm I.

  d)     Điểm nằm cùng phía đối với điểm G là ba điểm H, I, K.

  e)     Điểm nằm khác phía đối với điểm I là điểm G, H và điểm K.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com