`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm \(A\left( 0;0;1 \right),B\left( -1;-2;0 \right)\) và điểm \(C\left( 2;1;-1 \right)\). Đường thẳng \(\Delta \) đi qua trọng tâm G của \(\Delta ABC\) và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là :

Câu 234412: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm \(A\left( 0;0;1 \right),B\left( -1;-2;0 \right)\) và điểm \(C\left( 2;1;-1 \right)\). Đường thẳng \(\Delta \) đi qua trọng tâm G của \(\Delta ABC\) và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là :

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x = \frac{1}{3} - 5t\\y =  - \frac{1}{3} - 4t\\z = 3t\end{array} \right.\)   

B. \(\left\{ \begin{array}{l}x = \frac{1}{3} + 5t\\y =  - \frac{1}{3} - 4t\\z = 3t\end{array} \right.\)   

C.  \(\left\{ \begin{array}{l}x = \frac{1}{3} + 5t\\y =  - \frac{1}{3} + 4t\\z = 3t\end{array} \right.\)

D.  \(\left\{ \begin{array}{l}x = \frac{1}{3} - 5t\\y =  - \frac{1}{3} - 4t\\z =  - 3t\end{array} \right.\)

Câu hỏi : 234412

Phương pháp giải:

+) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC \(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3}\\{y_G} = \frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3}\\{x_G} = \frac{{{z_A} + {z_B} + {z_C}}}{3}\end{array} \right.\)


+) \(\Delta \bot \left( ABC \right)\Rightarrow {{\overrightarrow{u}}_{\Delta }}\) và \({{\overrightarrow{n}}_{\left( ABC \right)}}\) cùng phương.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tọa độ điểm G là \(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3} = \frac{{0 - 1 + 2}}{3} = \frac{1}{3}\\{y_G} = \frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3} = \frac{{0 - 2 + 1}}{3} =  - \frac{1}{3}\\{x_G} = \frac{{{z_A} + {z_B} + {z_C}}}{3} = \frac{{1 + 0 - 1}}{3} = 0\end{array} \right. \Rightarrow G\left( {\frac{1}{3}; - \frac{1}{3};0} \right)\)

  Ta có : \(\overrightarrow{AB}=\left( -1;-2;-1 \right);\overrightarrow{AC}=\left( 2;1;-2 \right)\Rightarrow \overrightarrow{n}=\left[ \overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC} \right]=\left( 5;-4;3 \right)\) là 1 VTPT của (ABC). Ta có : \(\Delta \bot \left( ABC \right)\Rightarrow \Delta \) nhận \(\overrightarrow{n}\) là 1 VTCP.

  Khi đó phương trình \(\Delta :\,\,\left\{ \begin{array}{l}x = \frac{1}{3} + 5t\\y =  - \frac{1}{3} - 4t\\z = 3t\end{array} \right.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com