Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho đa thức: \(T(x)=5{{x}^{5}}-6{{x}^{2}}-5{{x}^{5}}-5x-2+4{{x}^{2}}\)

a)      Chứng tỏ rằng x = -2 là nghiệm của T(x).

b)      Chứng tỏ rằng x = 1 không là nghiệm của T(x).

Câu 241602: Cho đa thức: \(T(x)=5{{x}^{5}}-6{{x}^{2}}-5{{x}^{5}}-5x-2+4{{x}^{2}}\)


a)      Chứng tỏ rằng x = -2 là nghiệm của T(x).


b)      Chứng tỏ rằng x = 1 không là nghiệm của T(x).

Câu hỏi : 241602

Phương pháp giải:

       Thu gọn đa thức T(x)


-          Thay các giá trị của x vào đa thức T(x). Nếu T(a) = 0 thì a là nghiệm của đa thức T(x)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có :

  \(\begin{align}  T(x)=5{{x}^{5}}-6{{x}^{2}}-5{{x}^{5}}-5x-2+4{{x}^{2}} \\  \ \ \ \ \ \ \ =\left( 5{{x}^{5}}-5{{x}^{5}} \right)+\left( -6{{x}^{2}}+4{{x}^{2}} \right)-5x-2 \\  \ \ \ \ \ \ \ =-2{{x}^{2}}-5x-2. \\ \end{align}\)

  a)      \(T(-2)=-2.{{(-2)}^{2}}-\,5.(-2)\,-2=-2.4+10-2=0\)

  Vậy x = –2 là nghiệm của T(x).

  b)      \(T(1)=-{{2.1}^{2}}-\,5.1\,-2=-2.1-5-2=-9\ne 0.\)

  Vậy x = 1 không là nghiệm của T(x).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com