`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm nào là ảnh của \(M\left( 3;-1 \right)\) qua phép đối xứng tâm \(I\left( 1;2 \right)\)

Câu 241666: Điểm nào là ảnh của \(M\left( 3;-1 \right)\) qua phép đối xứng tâm \(I\left( 1;2 \right)\)

A.  \(\left( 2;1 \right)\)                             

B.  \(\left( -1;5 \right)\)                            

C.  \(\left( -1;3 \right)\)                            

D. \(\left( 5;-4 \right)\)

Câu hỏi : 241666

Phương pháp giải:

Gọi M’ là điểm đối xứng với M qua tâm I \(\Rightarrow I\) là trung điểm của MM’.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi M’ là điểm đối xứng với M qua tâm I \(\Rightarrow I\) là trung điểm của MM’.

  \(\Rightarrow \left\{ \begin{align}  {{x}_{M'}}=2{{x}_{I}}-{{x}_{M}}=-1 \\  {{y}_{M'}}=2{{y}_{I}}-{{y}_{M}}=5 \\ \end{align} \right.\Rightarrow M'\left( -1;5 \right)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com