Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có đường trung tuyến \(AM\), biết \(AB = 6,AC = 8\). Phép dời hình biến \(A\) thành \(A'\), biến \(M\) thành \(M'\). Khi đó độ dài đoạn \(A'M'\) bằng:

Câu 242480: Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có đường trung tuyến \(AM\), biết \(AB = 6,AC = 8\). Phép dời hình biến \(A\) thành \(A'\), biến \(M\) thành \(M'\). Khi đó độ dài đoạn \(A'M'\) bằng:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 8

Câu hỏi : 242480

Phương pháp giải:

Phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử phép biến hình \(F\) biến điểm \(A\) thành \(A'\), biến \(M\) thành \(M' \Rightarrow A'M' = AM\).

  Tam giác \(ABC\) vuông tại \(A \) \( \Rightarrow AM = {1 \over 2}BC = {1 \over 2}\sqrt {A{B^2} + A{C^2}}  = {1 \over 2}\sqrt {{6^2} + {8^2}}  = 5\)

  \( \Rightarrow A'M' = 5\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com