Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phép vị tự tâm I tỉ số \(k =  - 2\) biến điểm \(M\) thành điểm \(M'\) và biến điểm \(H\) thành điểm \(H'\), ta có:

Câu 242483: Phép vị tự tâm I tỉ số \(k =  - 2\) biến điểm \(M\) thành điểm \(M'\) và biến điểm \(H\) thành điểm \(H'\), ta có:

A. Phép vị tự tâm I tỉ số \(k =  - 2\) là phép đồng dạng tỉ số \( - 2\).

B. \(\overrightarrow {M'H'}  =  - 2\overrightarrow {MH} \)

C. \(\overrightarrow {M'H'}  = 2\overrightarrow {MH} \)

D. \(\overrightarrow {M'H'}  = {1 \over 2}\overrightarrow {MH} \)

Câu hỏi : 242483

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm phép vị tự và phép đồng dạng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép vị tự tâm I tỉ số \(k =  - 2\) là phép đồng dạng tỉ số 2 \( \Rightarrow A\) sai.

  \(\eqalign{  & {V_{\left( {I; - 2} \right)}}\left( M \right) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow {IM'}  =  - 2\overrightarrow {IM}   \cr   & {V_{\left( {I; - 2} \right)}}\left( H \right) = H' \Leftrightarrow \overrightarrow {IH'}  =  - 2\overrightarrow {IH}   \cr   &  \Rightarrow \overrightarrow {M'H'}  = \overrightarrow {IH'}  - \overrightarrow {IM'}  =  - 2\overrightarrow {IH}  + 2\overrightarrow {IM}  =  - 2\left( {\overrightarrow {IH}  - \overrightarrow {IM} } \right) =  - 2\overrightarrow {MH}  \cr} \)

  \( \Rightarrow B\) đúng.

  Chọn B.  

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com