Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y=\frac{x+{{m}^{2}}}{x+1}\) luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.

Câu 245229: Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y=\frac{x+{{m}^{2}}}{x+1}\) luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.

A. \(m\in \left[ -\,1;1 \right].\)                 

B.   \(m\in \mathbb{R}.\)   

C. \(m\in (-1;1).\)               

D. \(m\in \left( -\,\infty ;-\,1 \right)\cup \left( 1;+\,\infty  \right).\)

Câu hỏi : 245229

Phương pháp giải:

Hàm số bậc nhất trên bậc nhất luôn đơn điệu trên từng khoảng xác định của nó.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y=\frac{x+{{m}^{2}}}{x+1}\Rightarrow {y}'=\frac{1-{{m}^{2}}}{{{\left( x+1 \right)}^{2}}};\,\,\forall x\ne -\,1.\)

  Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định \(\Leftrightarrow \,\,{y}'>0;\,\,\forall x\ne -\,1\Leftrightarrow \,\,1-{{m}^{2}}>0\Leftrightarrow \,\,m\in \left( -\,1;1 \right).\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com