Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer to the following questions.

Choose the best answer to the following questions.

Câu 1: Lan has learnt English since she_________ a small girl.

A. is

B. was

C. has been

D. had been

Câu hỏi : 245670

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Cấu trúc với “since”:

  S1 + have/has +P2 + since + S2 + Ved ( động từ chia thì quá khứ đơn)

  Tạm dịch: Lan học tiếng Anh từ khi còn nhỏ.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Don’t go anywhere until I_________ back.

A. come  

B. came     

C. will come   

D. am coming

Câu hỏi : 245671

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì hiện tại  à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Đừng đi đâu cho đến khi tôi quay lại.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: I am going to speak with the boss when the meeting _______.

A.  will end      

B. ends  

C.  is ending      

D. would end

Câu hỏi : 245672

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì tương lai à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Tôi sẽ nói chuyện với ông chủ khi buổi họp kết thúc.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: When we_________ him tomorrow, we will remind him of that.

A. will see   

B. see

C. am seeing

D. saw

Câu hỏi : 245673

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì tương lai à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Ngày mai khi gặp anh ấy, chúng tôi sẽ nhắc anh ấy điều đó.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: When he comes, I_________ him the news.

A. tell

B. will tell

C. would tell   

D. would have told 

Câu hỏi : 245674

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì tương lai à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Khi anh ấy đến, tôi sẽ báo tin cho anh ấy.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6: Mrs. Pike _______ the door before the customers arrived.

A. had opened    

B. will open 

C. would open

D. has open

Câu hỏi : 245675

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của mệnh đề chính ở thì quá khứ à động từ của mệnh đề chỉ thời gian ở thì quá khứ.

  Tạm dịch: Cô Pike mở cửa trước khi khách đến.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7: When the passenger ________, will you please give him this package?

A.  will arrive    

B.  arrives  

C. would arrives 

D. arriving

Câu hỏi : 245676

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì tương lai à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Khi hành khách đến, cậu đưa cho anh ta bưu kiện này được không?

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8: When the paint_______ it'll change from a light to a deep red.

A. dry

B. dries

C. dried 

D. will dry 

Câu hỏi : 245677

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì tương lai à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Khi sơn khô, nó sẽ chuyển từ ánh đén sang đỏ đậm

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9: When_______ older I'd love to be an artist.

A. I'm  

B. I'll be   

C. was  

D. have been 

Câu hỏi : 245678

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì hiện tại  à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Khi tôi già hơn, tôi muốn trở thành 1 họa sĩ.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10: By the time he retires, he_______ $20,000.

A. will save   

B. has saved

C. had saved   

D. will have saved 

Câu hỏi : 245679

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Cấu trúc với “by the time”:

  By the time + S1+ V1( hiện tại đơn), S2 + will + have + P2

  By the time + S1 + V-ed ( quá khứ đơn), S2 + had +P2

  Tạm dịch: Trước khi nghỉ hưu, anh ấy sẽ tiết kiệm được 20000 đô.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com