`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

_______, Joe stays in bed and reads magazines.

Choose the best answer to the following questions.

Câu 245707: _______, Joe stays in bed and reads magazines.

A. Whenever raining

B. As it will be raining

C. When it will rain  

D. Whenever it rains

Câu hỏi : 245707

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì hiện tại  à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Bất cứ khi nào trời mưa, Joe lại nằm trên giường và đọc tạp chí.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com