Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch thứ nhất của gen có trình tự nuclêôtít là 3’AAAXXAGGGTGX 5’. Tỉ lệ \(\frac{{\left( {A + G} \right)}}{{\left( {T + X} \right)}}\) ở mạch thứ 2 của gen là:

Câu 250500: Mạch thứ nhất của gen có trình tự nuclêôtít là 3’AAAXXAGGGTGX 5’. Tỉ lệ \(\frac{{\left( {A + G} \right)}}{{\left( {T + X} \right)}}\) ở mạch thứ 2 của gen là:

A. 1/4

B. 1

C. 1/2

D. 2

Câu hỏi : 250500

Phương pháp giải:

Các nuclêôtit ở hai mạch của gen liên với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A với T, G với X và ngược lại


A1 = T2; T1 = A2;


G1 = X2; X1 = G2

 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tỉ lệ \(\frac{{\left( {A + G} \right)}}{{\left( {T + X} \right)}}\)  ở đoạn mạch thứ nhất là: 8/4

  Do A liên kết với T và G liên kết với X → A1 = T2 , T1 = A2 , G1 = X2 , X1 = G2

  → Tỉ lệ  ở đoạn mạch thứ 2 là 4/8 = 1/2

  Chọn C

  Chú ý: Tỷ lệ  ở mạch bổ sung bằng nghịch đảo của mạch gốc và ngược lại.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com