Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit là 3’AGXTTAGXA5’. Trình tự các nuclêôtit  trên mạch bổ sung của đoạn Gen trên là:

Câu 250499: Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit là 3’AGXTTAGXA5’. Trình tự các nuclêôtit  trên mạch bổ sung của đoạn Gen trên là:

A. 3’TXGAATXGT5’     

B. 5’TXGAATXGT3’

C. 5’AGXTTAGXA3’

D. 5’UXGAAUXGU3’

Câu hỏi : 250499

Phương pháp giải:

- Các nuclêôtit trên 2 mạch của gen liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A với T, G với X và ngược lại.


- 2 mạch của gen luôn ngược chiều nhau.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo nguyên tắc bổ sung, ta có:

  Mạch gốc:                          3’AGXTTAGXA5’

  Mạch bổ sung:                   5’TXGAATXGT3’

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com