Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng sau:

 

Ở một loài sinh vật nhân sơ, một chuỗi pôlipeptit có trình tự các axit amin: Pro – Arg – Lys – Thr. Trình tự nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit trên là:

Câu 250956: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng sau:


 


Ở một loài sinh vật nhân sơ, một chuỗi pôlipeptit có trình tự các axit amin: Pro – Arg – Lys – Thr. Trình tự nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit trên là:

A. 3’ GGG TXT AAT TXG 5’. 

B. 3’ GGA TXT AAT TGX 5’.

C. 5’ GGA TXX TTT TXG 3’.

D. 5’ XGT TTT TXT GGG 3’.

Câu hỏi : 250956
 • Đáp án : D
  (20) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trình tự aa: Pro – Arg – Lys – Thr , trong đó có Lys được mã hóa bởi 5’AAA3’ => Bộ ba trên mạch mã gốc là 3’TTT5’ => loại A,B

  Trình tự aa: Pro – Arg – Lys – Thr m ARN:  5’XXU… hoặc 5’XXX

  Trên mạch gốc: 3’GGA hoặc 3’GGG => Loại C

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com