Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các nhận xét sau về mã di truyền:

(1) Số loại axit amin nhiều hơn số bộ ba mã hóa.

(2) Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin (trừ các bộ ba kết thúc).

(3) Có một bộ ba mở đầu và ba bộ ba kết thúc.

(4) Mã mở đầu ở sinh vật nhân thực mã hóa cho axit amin mêtiônin.

(5) Có thể đọc mã di truyền ở bất cứ điểm nào trên mARN chỉ cần theo chiều 5' – 3'.

Có bao nhiêu nhận xét đúng:

Câu 250955: Cho các nhận xét sau về mã di truyền:


(1) Số loại axit amin nhiều hơn số bộ ba mã hóa.


(2) Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin (trừ các bộ ba kết thúc).


(3) Có một bộ ba mở đầu và ba bộ ba kết thúc.


(4) Mã mở đầu ở sinh vật nhân thực mã hóa cho axit amin mêtiônin.


(5) Có thể đọc mã di truyền ở bất cứ điểm nào trên mARN chỉ cần theo chiều 5' – 3'.


Có bao nhiêu nhận xét đúng:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu hỏi : 250955
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ý (1) sai vì: số axit amin là 20 còn số bộ ba mã hóa cho aa là 61

  Ý (2) đúng vì: mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin..

  Ý (3) đúng: bộ ba mở đầu: AUG, bộ ba kết thúc: UAA, UAG, UGA

  Ý (4) đúng vì: ở sinh vật nhân thực thì aa mở đầu là Metiônin.

  Ý (5) sai vì đọc mã di truyền theo thứ tự từ đầu đến cuối theo chiều 5’ đến 3’ tương ứng với từng bộ ba bắt đầu từ mã mở đầu.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com