Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những thành phần nào sau đây tham gia vào quá trình nhân đôi ở sinh vật nhân sơ ?

(1)   Enzim tháo xoắn                     (2) ADN polimerase                (3) Enzim ligaza

(4)  Enzim cắt giới hạn                  (5) ARN polimerase                (6) mạch ADN  làm khuôn

Phương án đúng là:

Câu 250975: Những thành phần nào sau đây tham gia vào quá trình nhân đôi ở sinh vật nhân sơ ?


(1)   Enzim tháo xoắn                     (2) ADN polimerase                (3) Enzim ligaza


(4)  Enzim cắt giới hạn                  (5) ARN polimerase                (6) mạch ADN  làm khuôn


Phương án đúng là:

A. 1,4,5,6

B. 1,2,3,5,6

C. 1,2,3,6

D. 1,2,3,4,5,6

Câu hỏi : 250975
 • Đáp án : B
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Những thành phầntham gia vào quá trình nhân đôi ở sinh vật nhân sơ là : (1), (2),(3), (5), (6)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com