Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế

Câu 253095: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế

A. tự sao, phiên mã, dịch mã.

B. tổng hợp ADN, dịch mã.

C.  tổng hợp ADN, ARN. 

D. tự sao, tổng hợp ARN.

Câu hỏi : 253095
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở : tự sao, phiên mã, dịch mã
  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com